Glassnode

Glassnode

The most comprehensive on-chain market intelligence platform. Access the fundamental insights you need to invest confidently in digital asset markets.
Xác Định Sự Kiệt Sức Của Bên Bán Qua Nhiều Khung Thời Gian
Vietnamese

Xác Định Sự Kiệt Sức Của Bên Bán Qua Nhiều Khung Thời Gian

Bằng cách sử dụng Chỉ số phân tích mới, chúng tôi có thể tách riêng các giai đoạn đầu hàng và thua lỗ chưa thực hiện nghiêm trọng của nhà đầu tư. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu một khung tham chiếu mới để đánh giá sự cạn kiệt của người bán trên nhiều khung thời gian và nhóm nhà đầu tư.
11 min read