Bitcoin wrzuca wyższy bieg

W zeszłym tygodniu Bitcoin osiągnął jeszcze wyższe notowania, o 35,8%, mimo trudnych warunków na tradycyjnym rynku finansowym i bankowym. W tym wydaniu zbadamy, w jaki sposób Bitcoin prawdopodobnie wrzuca kolejny bieg i wychodzi z terytorium głębokiej bessy.

Bitcoin wrzuca wyższy bieg

Bitcoin, zyskując 35,8%, doświadczył jednego z najlepszych tygodni pod względem wzrostu notowań w swojej historii. Tylko 124 dni handlowe w historii przyniosły większy 7-dniowy wzrost notowań, z czego tylko 16 dni miało miejsce od 2015 roku. Prawie wszystkie poprzednie przypadki miały miejsce podczas hossy, zwykle w późniejszych fazach rajdów cenowych.

Silne wzrosty BTC występują równolegle z trudnymi warunkami dla tradycyjnego systemu finansowego i bankowego. Silne obawy występują wobec podatności mniejszych banków na paniczny cyfrowy bank run (paniczne, masowe wypłacanie środków z banku), a między Rezerwą Federalną USA a bankami amerykańskimi tworzone są nowe instrumenty finansowania płynności oraz linie swapowe z innymi bankami centralnymi.

Mając powyższe jako kontekst obecnej sytuacji na rynku, zbadamy, jak inwestorzy reagują on-chain i pokażemy za pomocą kilku metod, jak rynek Bitcoina wydaje się zapinać kolejny bieg, wychodząc z głębokiej bessy i zmierzając w kierunku struktury przypominającej przeszłe początki hossy. Przeanalizujemy Bitcoina z następujących punktów widzenia:

  • Momentum on-chain, ponieważ jak wskazuje kilka wskaźników, ma miejsce zdrowy rozwój użyteczności sieci,
  • "Zmiany biegu", gdy Bitcoin opuszcza warunki charakterystyczne dla dołków bessy i wkracza na „ziemię niczyją" typową dla początkowych etapów hossy,
  • Śledzenia "zimnych pieniędzy” (Cold Money) - ocenimy czy długoterminowi inwestorzy realizują znaczne zyski i czy narasta ryzyko krótkotrwałej nadpodaży.

🪟 Wszystkie wykresy omówione w tym raporcie znajdziesz w Panelu Cotygodniowej Analizy On-Chain

🔔 Pomysły na alert prezentowane w tej edycji można ustawić w Glassnode Studio.

Zaawansowany wykres interaktywny

💨 Momentum On-chain

Rozpocznijmy od obserwacji przestrzeni aktywności on-chain, gdzie generalnie panuje zasada „im więcej tym lepiej". Jeśli coraz więcej ludzi wchodzi w interakcje i dokonuje transakcji za pomocą Bitcoina, wiąże się to zwykle z okresami wzrastającej adopcji, efektów sieciowych i aktywności inwestorów.

Średnia miesięczna liczba transakcji osiągnęła w tym tygodniu poziom 309,5 tys./dzień, co jest najwyższym poziomem od kwietnia 2021 roku i znaczącym wzrostem ponad średnią roczną. Mniej niż 12,2% wszystkich dni handlowych miało większą aktywność transakcyjną na sieci Bitcoina, co jest ogólnie dobrym znakiem.


🔔 Pomysł na alert: Przebicie poziomu 379 tys. przez wskaźnik Liczby Transakcji (30D-SMA) oznaczałoby ustanowienie nowego ATH i przebicie poprzedniego szczytu ustanowionego w grudniu 2017 roku.

Zaawansowany wykres interaktywny

Korzystając z naszych zaawansowanych algorytmów grupowania, możemy oszacować liczbę unikalnych nowych podmiotów działających on-chain jako najlepsze oszacowanie dla unikalnych nowych użytkowników. Wskaźnik ten osiągnął pułap 122 tys. nowych podmiotów dziennie i tylko 10,2% dni w historii BTC odnotowywało wyższe wyniki wskaźników adopcji nowych użytkowników, a mianowicie na szczycie w 2017 roku i podczas hossy w 2020-21 roku.


🔔 Pomysł na alert: Przekroczenie poziomu 378,5 tys. przez wskaźnik liczby Nowych Podmiotów (30D-SMA) oznaczałoby ATH tego wskaźnika, przebijając poprzedni szczyt ustanowiony w grudniu 2017 roku.

Profesjonalny wykres interaktywny

W rezultacie, obłożenie sieci rośnie, co wpływa na wzrost opłat transakcyjnych. Wzmocniony przez nowe zapotrzebowanie ze strony Ordinals i Inscriptions, 2-letni wskaźnik Z-Score dochodów górników z opłat transakcyjnych stał się dodatni.

Podwyższona presja opłat jest powszechnym prekursorem bardziej konstruktywnych rynków, które współwystępują z nowymi falami adopcji, wyrażonych poprzez zwiększenie popytu na przestrzeń blokową.

Zaawansowany wykres interaktywny

Górnicy są oczywiście kluczowymi beneficjentami tego napływu, odnotowując wzrost ich całkowitych przychodów do 22,6 mln USD/dzień. W ubiegłym tygodniu dochody górników wzrosły do najwyższego poziomu od czerwca 2022 roku, zdecydowanie przebijając średnią roczną.

Podobnie jak w przypadku powyższych modeli aktywności, jest to zwykle obserwowane w pobliżu punktów przejściowych w kierunku bardziej konstruktywnego rynku.

Zaawansowany wykres interaktywny

📖 Nowe badanie: Spadek podaży krewetek

Dystrybucja podaży Bitcoina nadal pozostaje tematem bardzo interesującym do analizy przepływów kapitałowych, a także do obserwacji zachowań poszczególnych grup inwestorów. W tym artykule przedstawiamy podział podaży BTC według rozmiaru portfela, badamy, jak coiny rozprzestrzeniają się w czasie i wykazujemy, że mniejsi inwestorzy kontynuują wzrost swojego udziału w bitcoinowym torcie.

Spadek podaży krewetek: Ponowne rozważenie dystrybucji podaży Bitcoina

⚙️ Wrzucamy wyższy bieg

Jak już opisywaliśmy na początku lutego (newsletter z 6. tygodnia), kilka wskaźników on-chain przechodziło z warunków typowych dla głębokich bess w kierunku bardziej neutralnych i konstruktywnych regionów. MVRV, który modeluje iloraz niezrealizowanych zysków w podaży, jest jednym z takich wskaźników.

Poniższy wykres pokazuje, że MVRV wzrósł do poziomu 1,36, co mieści się między średnią wartością historyczną wynoszącą 1,82, a poziomem "wyprzedania" na odchyleniu standardowym -1. Patrząc historycznie, Bitcoin znajdował się w tej środkowej strefie przez 54% wszystkich dni handlowych, zarówno w okresie końcowych faz bess, jak i we wczesnych etapach przejścia w hossę.


🔔 Pomysł na alert: Przebicie poziomu 1,82 przez wskaźnik MVRV oznaczałoby powrót do średniej wartości historycznej, która w przeszłości wyznaczała granicę między wczesnymi i późnymi hossami i bessami.

Zaawansowany wykres interaktywny

Biorąc pod uwagę, że MVRV jest ilorazem opartym o Realized Price, możemy wyliczyć ceny, które odpowiadałyby wspomnianym kluczowym poziomom MVRV. W ubiegłym tygodniu ceny BTC przekroczyły 27 000$, co oznacza, że rynek obecnie znajduje się w strefie neutralnej, w granicach ±0,5 odchylenia standardowego od długoterminowej średniej.

To wskazuje, że ceny BTC nie są już znacząco odchylone w porównaniu ze średnim kosztem bazowym on-chain.

Zaawansowany wykres interaktywny

Oscylator momentum MVRV to potężne narzędzie do identyfikowania tych makro przejść między poszczególnymi fazami i obecnie jest w trakcie przekraczania poziomu 0. Ten wskaźnik jest bardzo wyczulony na wydarzenia, podczas których duża część podaży coinów jest nabywana powyżej lub poniżej ceny spot i szybko wraca do utrzymywania niezrealizowanej straty lub zysku odpowiednio (tj. w pobliżu punktów przegięcia cyklu).

Momentum MVRV właśnie wróciło w dodatnie rejony, sygnalizując, że duży odsetek podaży został nabyty poniżej bieżącej ceny i znajduje się teraz z powrotem w zysku. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych wskaźników, przeszłe przypadki wejścia w dodatnie rejony zwykle korelują ze wzrostem adopcji sieci i aktywności on-chain.


🗜️ Wskazówka Workbench: Oscylatory momentum korzystają ze stosunku między metryką m1 a sma(m1,365), aby obserwować krótkoterminowe zmiany w stosunku do rocznej linii bazowej.

Zaawansowany wykres interaktywny

📖 Powiązana analiza: Ogarnij MVRV

Przedstawione powyżej wskaźniki MVRV opierają się na metodologii identyfikowania skrajnych odchyleń od długoterminowej średniej. Dostępne są wraz z interaktywnymi panelami i wykresami zarówno Bitcoin MVRV, jak i Ethereum MVRV.

Ogarnij MVRV

🧊 Śledząc "zimne pieniądze"

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi analizy on-chain jest nasza zdolność do monitorowania czasu przechowywania coinów na portfelach, zwana długością życia coinów (Lifespan). Pozwala nam to zidentyfikować moment, kiedy starsze coiny, zwykle posiadane przez HODLerów o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym i wysokiej wierze w aktywo, zaczynają się poruszać.

Poniższy wykres przedstawia odsetek kapitału wyrażony w USD zgromadzony w tzw. "gorących coinach", czyli Bitcoinach, które były przedmiotem transakcji w ciągu ostatnich 7 dni. Wskaźnik ten zasadniczo wzrasta, gdy starsze coiny są sprzedawane i realizowane są z nich zyski, przekazując tanie i stare coiny nowym nabywcom po wyższych cenach.

Chociaż odnotowano lekki wzrost udziału "gorących coinów", to pozostaje on blisko dołków cyklu, ponownie przypominając okresy przejściowe po znaczących trendach spadkowych. Wskazuje to, że mimo silnych wzrostów notowań, jest to wciąż za mało, aby zmotywować większość właścicieli starszych coinów do realizowania zysków.

Zaawansowany wykres interaktywny

Powyższy wniosek możemy także zobaczyć na przykładzie wykresu Long-Term Holder SOPR, który powraca do neutralnego obszaru. Inwestorzy długoterminowi (LTH) pochodzą głównie z cyklu 2020-22, i od prawie 12 miesięcy odnotowywali straty.

Średnia miesięczna LTH-SOPR przekracza obecnie średnią roczną, co sugeruje powrót zaufania oraz pozytywnego momentum w ich wzorcach sprzedażowych.

Profesjonalny wykres interaktywny

Na koniec, spoglądając na cały rynek, ponownie zwracamy uwagę na kilka wariantów SOPR, który jest wskaźnikiem szerzej omówionym w poprzednim wydaniu (newsletter z 11. tygodnia). SOPR to uniwersalny wskaźnik, który może być używany do śledzenia stopnia zysków i strat osiąganych przez poszczególne grupy inwestorów rynkowych.

Tutaj wyszczególniliśmy cztery warianty SOPR:

  • 🟢 SOPR - obejmujący zachowanie sprzedażowe całej sieci,
  • 🔵 Skorygowany SOPR - wyfiltrowane zostały transakcje nieekonomiczne (< 1h długości życia),
  • 🟠 SOPR skorygowany według podmiotów - nasze najczystsze filtrowanie dla najbardziej ekonomicznie istotnej aktywności sprzedażowej na całej sieci,
  • 🔴 SOPR inwestorów krótkoterminowych (STH SOPR) - filtrowanie jedynie coinów nabytych w ciągu ostatnich 155 dni.

Zauważmy, że obecnie formuje się struktura podobna do cyklu 2018-19. W ubiegłym tygodniu miało miejsce zdrowe wydarzenie "wypłukania", w ramach którego wszystkie warianty SOPR spadły poniżej poziomu 1,0. Oznacza to szeroko zakrojoną realizację strat podczas spadku notowań na 19 800$.

Jednak w tym tygodniu nastąpił wzrost do najwyższego wyniku SOPR od listopada 2021 roku, co sugeruje, że mimo niewątpliwej realizacji zysków, wciąż nie zahamowało to przeważającego trendu wzrostowego.

Profesjonalny wykres interaktywny

Podsumowanie i wnioski

Inwestorzy Bitcoina doświadczyli jednego z najsilniejszych tygodniowych wzrostów w historii, mimo występującego w tle stresu, konsolidacji i zastrzyków płynności w globalnym systemie bankowym. Kilka wskaźników on-chain sugeruje, że rynek Bitcoina przechodzi z warunków historycznie związanych z głębokimi bessami i powraca do bardziej pozytywnych okresów.

Adopcja on-chain przyspiesza, a większość posiadaczy Bitcoina, którzy przetrwali wahania cen w ostatnich 5 miesiącach, nadal silnie trzyma swoje kryptowaluty. Niewielu inwestorów długoterminowych wydaje się być skłonnych do realizacji zysków podczas tych wzrostów, co sygnalizuje niezwykłą siłę i odzwierciedla przekonanie o ważnej roli Bitcoina w przyszłości globalnego systemu finansowego.


Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.