Iluzja podczas bessy

Rynek Bitcoina przeżywał ostatnio krótkotrwałą falę ulgi, gdy notowania przekraczały poziom Realized Price przez 23 kolejne dni. Jednak osłabienie aktywności sieci objawiło się w poprzednim tygodniu w spadkami notowań, a ceny ponownie spadły poniżej tego kluczowego poziomu kosztu bazowego.

Iluzja podczas bessy

Rynek Bitcoina przeżywał ostatnio krótkotrwałą falę ulgi, gdy notowania znajdowału się ponad poziomem Realized Price przez 23 kolejne dni. Jednak osłabienie aktywności w sieci opisane w newsletterze z 31. tygodnia objawiło się w poprzednim tygodniu w spadkami notowań, a ceny ponownie spadły poniżej tego kluczowego poziomu kosztu bazowego.

Poziom Realized Price wynosi obecnie 21 700$, podczas gdy notowania spot znajdują się nieco poniżej - na poziomie 21 300$. Podczas bessy w latach 2018-2019 notowania oscylowały poniżej poziomu Realized Price przez 140 dni, a więc obecny cykl i dotychczasowe 36 dni poniżej tego poziomu wydają się być stosunkowo krótkim okresem. Wskazuje to, iż być może wymagany jest dłuższy okres akumulacji (jak omówiono w analizie z 28. tygodnia)

W tym wydaniu newslettera przyjrzymy się słabościom, które doprowadziły do spadków w tym tygodniu, wraz ze wskaźnikami wartymi obserwacji, które mogą świadczyć o ożywieniu rynku w skali makro.


🔔 Pomysły na alerty są prezentowane w całym tekście, aby pomóc zidentyfikować kluczowe poziomy na poszczególnych wskaźników, które mogą oznaczać znaczące zmiany na rynku/sieci. Każdy członek Glassnode może ustawić alert bezpośrednio z poziomu Glassnode Studio.


Tłumaczenia

W tym tygodniu newsletter On-chain jest tłumaczony na hiszpański, włoski, chiński, japoński, turecki, francuski, portugalski, perski, hebrajski oraz grecki.

Cotygodniowy panel analizy Onchain

Cotygodniowy Newsletter Onchain posiada interaktywny panel, w którym znajdują się wszystkie załączone wykresy. Panel ten oraz wszystkie wspominane metryki są szerzej omawiane w naszym raporcie w formie video, który udostępniany jest w każdy wtorek. Wpadnij oraz zasubskrybuj nasz kanał, a także sprawdź pozostałe filmy i tutoriale.


Nurkujemy po raz kolejny

Znajdując się obecnie poniżej poziomu Realized Price, dostępne mamy dwa dodatkowe modele cenowe on-chain jako potencjalne poziomy wsparcia. Poziomy Delta Price oraz Balanced Price są świetnie znanymi modelami on-chain, które w swojej historii były zbieżne z notowaniami w okolicach dna cyklu.

  • Poziom Delta Price (13 760$ 🟣) to hybrydowy model cenowy oparty na podstawach technicznych oraz on-chain. Jest obliczany jako różnica między Poziomem Realized Price, a średnią ceną z całej historii BTC. Poziom Delta Price stanowił w przeszłości miejsca odbić dolnych knotów świeczek podczas bessy.
  • Poziom Balanced Price (17 180$ 🔵) reprezentuje różnicę miedzy poziomem Realized Price, a poziomem Transferred Price (cena ważona coinodniem). Może być to traktowane jako forma „sprawiedliwej wyceny”, uwzględniającej różnicę między tym, ile zapłacono za Bitcoina (koszt bazowy), a tym po jakiej cenie Bitcoin ten został wypłacony (przetransferowany).

Wykres poniżej przedstawia podobieństwa między obecną strukturą rynku, a fazą formowania dna w latach 2018-2019.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Szansa na dystrybucję

Początkowo przeanalizujmy wynik Wskaźnika Trendu Akumulacji według poszczególnych przedziałów portfeli, aby zapewnić szczegółowy wgląd w akumulację/dystrybucję wszystkich uczestników rynku podzielonych według wielkości portfela. Przyglądając się niedawnym wzrostom z lokalnego dna z połowy czerwca, możemy zaobserwować dwie wyraźne fazy:

  • Faza A 🟡: Po spadkach poniżej 20 000$, krewetki (<1 BTC) oraz wieloryby (>10 000 BTC, z wyłączeniem giełd i górników) były podmiotami akumulującymi, podczas gdy pozostali inwestorzy wykazywali bardziej neutralne podejście.
  • Faza B 🔴: Po początkowym przebiciu poziomu Realized Price wszystkie grupy inwestorów korzystały z okazji do dystrybucji ich coinów. Co ciekawe, utrzymujące się silne tempo akumulacji krewetek (<1 BTC) również osłabło w tej fazie.

Zatem niedawne spadki cen wywołały fazę dystrybucji pośród wszystkich inwestorów, przyczyniając się do zwiększenia presji sprzedażowej na rynku.

Profesjonalny wykres interaktywny w Glassnode Engine Room

Śledzenie popytu poprzez aktywność sieciową

Zgodnie z zasadami popytu i podaży, trwałość rajdu podczas bessy może być kwestionowana, gdy strona podażowa nie jest równoważona przez nowy popyt i rosnącą aktywność w sieci.

Liczba unikatowych Nowych Adresów, które pojawiają się po raz pierwszy w sieci to skuteczne narzędzie do pomiaru wzrostu aktywności on-chain. Ze względu na zmienność aktywności w poszczególnych dniach tygodnia, bezwzględna wartość nowych adresów w danym dniu może nieść mało informacji. Jednak trend napływu nowych adresów na rynek może stanowić silny sygnał dla aktywności sieci. Dlatego porównamy średnią miesięczną nowych adresów ze średnią roczną, aby podkreślić znaczące zmiany w nastrojach na rynku i aby ułatwić identyfikację nadchodzących możliwych zmian w aktywności w sieci.

  • Potwierdzenie bessy 🔴: wraz ze spadkiem cen z ATH z kwietnia 2021 roku, 30DMA (30-dniowa średnia krocząca) ilości nowych adresów drastycznie spadła poniżej 365DMA. Stanowiło to potwierdzenie przejścia w fazę bessy.
  • Potwierdzenie napływu nowego popytu 🟢: po długiej fazie konsolidacji, nagły wzrost ilości nowych adresów na 30DMA powyżej 365DMA historycznie sygnalizował potencjał wkraczania nowego popytu na rynek.

Analiza ostatniego odbicia notowań spot ponad poziom Realized Price pokazuje, że średnia miesięczna ilości Nowych Adresów jest nadal niższa niż średnia roczna 🟡. Tego typu zachowanie można uznać za potwierdzenie niskiego popytu na rynku.


🔔 Pomysł na alert: Przebicie poziomu 924 tys. (365SMA) przez wskaźnik ilości Nowych Adresów (30 SMA) sygnalizowałoby wzrost aktywności on-chain i sugerowało potencjalne ożywienie popytu.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Badając dalej stronę popytu, dochody górników z opłat sieciowych pozwalają na ocenę poziomu konkurencji o przestrzeń blokową. Można uznać to za pomiar przeciążenia sieci i zapotrzebowanie na włączenie danej operacji w następnym bloku (priorytetowości operacji).

  • Niski poziom popytu 🔴: wczesne etapy bessy często zbiegają się z ulotnianiem się opłat sieciowych stanowiących dochody górników. W tym wypadku przedział od 2,5% do 5% działał jako historyczny próg między wysokim, a niskim popytem na rynku.
  • Wysoki poziom popytu 🟢: w przeciwieństwie do niskiego popytu, trwałe wejście w poziomy powyżej wspomnianego przedziału 2,5-5% można uznać za konstruktywną oznakę dla oceny nowej fali popytu.

Obecna struktura tego wskaźnika wskazuje na niski, jednak zauważalnie rosnący poziom zapotrzebowania na przestrzeń blokową. Pomimo swojej prostoty, pomiar momentum uiszczanych opłat jest wskaźnikiem dającym wgląd w ocenę złożonej dynamiki rosnącego popytu pośród uczestników sieci.


🔔 Pomysł na alert: Przebicie poziomu 2,5% przez wskaźnik odsetek przychodów górników z opłat (30 SMA) oznaczałoby wzrost aktywności on-chain i sugerowało potencjalne ożywienie popytu.

Wykres interaktywny

Obecność inwestorów detalicznych w sieci można zmierzyć analizując długoterminowy trend małych transakcji. Poniższy wykres przedstawia 90-dniową średnią kroczącą całkowitego wolumenu transakcji o wartości poniżej 10 000$.

Zakładając, że transakcje o małej wartości należą głównie do inwestorów detalicznych, wygładzoną średnią kwartalną tego wskaźnika można wykorzystać do śledzenia dominujących nastrojów na rynku. Długotrwałe fazy wzrostowe 🟩 są atrakcyjne dla inwestorów detalicznych, podczas gdy okresy spadkowe są mniej 🟥, a więc trend wolumenu małych transakcji może być wykorzystany do oceny atmosfery na rynku.

Co ciekawe, ostatniemu wzrostowemu ruchowi w kierunku 24 400$ nie towarzyszyła żadna zmiana w wolumenie transferów detalicznych, ani zmiana w popycie 🟦. Wzór ten stanowi dodatkowe potwierdzenie słabości tego rajdu rynkowego.

Profesjonalny wykres interaktywny

Spoglądając na skumulowane Łączne Wpływy i Wypływy z Giełd (wyrażone w USD) możemy zauważyć podobną korelację między cyklicznym zachowaniem notowań Bitcoina, a wpływami 🟥 i wypływami 🟩. Przepływy giełdowe spadły obecnie do wieloletnich minimów, powracając do poziomów z końca 2020 roku. Podobnie jak w przypadku wolumenu inwestorów detalicznych, sugeruje to utrzymywanie się braku spekulacyjnego zainteresowania tym aktywem.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Aby ustalić formalny wskaźnik oparty na związku miedzy przepływami giełdowymi i szerszymi nastrojami rynkowymi, zdefiniowaliśmy nowy wskaźnik - Wielokrotność Przepływów Giełdowych. Wskaźnik ten jest równy stosunkowi między miesięcznymi uśrednionymi przepływami giełdowymi, a średnią roczną wartością tych przepływów.

Przepływy giełdowe są definiowane jako średnia z wpływów i wypływów ze wszystkich giełd wyrażona w dolarach amerykańskich (czyli wpływy + wypływy podzielone przez 2).

Wielokrotność Przepływów Giełdowych może być używana jako poziom progowy do mapowania wczesnych 🔴 i późnych 🟢 etapów bessy. Zgodnie z wcześniej omawianymi wykresami, ostatnim wzrostom notowań z dołka z czerwca 2022 roku 🟦 nie towarzyszyły znaczące napływy spekulantów na rynek.

Tak więc z powyższych obserwacji wydaje się, że niedawny wzrost notowań miał mało podstaw z perspektywy on-chain i potwierdza to tym samym słabość, którą pierwotnie opisaliśmy w newsletterze z 31. tygodnia.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Przeświadczenie inwestorów krótkoterminowych

Monitorowanie popytu i aktywności on-chain z naciskiem na inwestorów detalicznych i spekulantów może zapewnić wgląd w nakreślanie faz kończących bessę. Jednak, aby ukończyć to domino, dokonamy oceny przekonania inwestorów krótkoterminowych.

Jak opisano w newsletterze z 29. tygodnia, obecna struktura rynku przypomina poprzednie wzory formowania się dna. Ogólnie rzecz biorąc, po długiej fazie akumulacji, każdy wzrost notowań zwykle wzmacnia zaufanie inwestorów krótkoterminowych, których koszt bazowy jest bliski obecnej wartości rynkowej.

Idąc tym tropem dalej, trwałemu trendowi wzrostowemu towarzyszą zwykle dwie makro zmiany:

  • Spadek zrealizowanych strat, ponieważ wszyscy potencjalni sprzedający są już wyrzuceni z rynku,
  • Zyski realizowane są przez inwestorów krótkoterminowych, a nowy popyt absorbuje presję sprzedażową.

Malejące zrealizowane straty

Badanie bessy z lat 2018-2019 pokazuje, że na ostatnich etapach formowania się dna zrealizowany zysk/strata netto (90DMA) stopniowo powracał do neutralnej wartości, gdyż wyczerpywana była pula pozostałych sprzedających.

W poszukiwaniach strukturalnego spadku w ilości realizowanych strat netto 🔵 użyjemy wykresu Zrealizowanego Zysku/Straty Netto (90DMA). Jeśli obecny wzór utrzyma się dłużej, możliwym jest, iż wkrótce zauważymy realizowanie zysków netto, które rynek będzie mógł swobodnie wchłonąć. Obecna skłonność do realizowania strat netto pokazuje podatność ceny na wszelkie negatywne siły na rynku.


🔔 Pomysł na alert: Przebicie zera przez wykres Zrealizowanych Zysków/Strat netto (90SMA) oznaczałoby wzrost aktywności on-chain i sugerowało potencjalne ożywienie popytu.

Zaawansowany wykres interaktywny Workbench

Absorpcja realizacji zysków

Przyglądając się wskaźnikowi SOPR dla inwestorów krótkoterminowych (90DMA) widzimy stosunek cen sprzedaży coinów do cen kupna w ujęciu kwartalnym. Ważnym poziomem progowym w tym wskaźniku jest przekroczenie wartości 1,0, która to oddziela realizację zysków od strat.

Po kapitulacji po listopadowym ATH inwestorzy krótkoterminowi (kupujący sam szczyt) zrealizowali ogromne straty, powodując gwałtowny spadek poniżej wartości 1,0 na wykresie Short-Term Holders SOPR (90DMA) 🟥.

Po tej fazie zwykle następuje okres niskiego przekonania, podczas którego wartość 1,0 działa jako opór. Dzieje się tak, ponieważ inwestorzy są skłonni do sprzedaży coinów po cenie ich kosztu bazowego lub zbliżonej, aby po prostu odzyskać swoje pieniądze 🟡.

Na koniec, po wystarczająco długiej akumulacji na dnie, trwałe przebicie powyżej poziomu 1,0 potwierdza, że nowy kapitał napływa na rynek i absorbuje zyski realizowane przez inwestorów krótkoterminowych 🟩.


🔔 Pomysł na alert: Przebicie poziomu 1,0 przez STH-SOPR (90SMA) oznaczałoby wzrost aktywności on-chain i sugerowało potencjalne ożywienie popytu.

Wykres interaktywny

Podsumowanie i wnioski

W powyższym raporcie omówiliśmy główne czynniki, które doprowadziły do ogólnej słabości rynkowej i odrzucenia notowań z poziomu 24 400$ oraz spadku poniżej poziom Realized Price. Inwestorzy ze wszystkich przedziałów balansów portfeli zdecydowali się na dystrybucję podczas ostatniego rajdu powyżej średniego poziomu kosztu bazowego.

Niedawny trend wzrostowy również nie przyciągnął znaczącej fali nowych aktywnych użytkowników, co jest szczególnie widoczne pośród inwestorów detalicznych i spekulantów. Miesięczna dynamika przepływów giełdowych także nie wykazuje nowej fali inwestorów wchodzących na rynek, co oznacza stosunkowo słaby napływ kapitału.

Obecna struktura rynkowa jest z pewnością porównywalna z bessą z końca 2018 roku, jednak nie mamy jeszcze odwrócenia makro trendu pod względem rentowności i napływu popytu wymaganego do trwałego utrzymania trendu wzrostowego. Dlatego najprawdopodobniej trwa nadal faza konsolidacji dna cyklu, a inwestorzy Bitcoina próbują ustanowić mocniejsze fundamenty, mając na uwadze utrzymującą się niepewność i niekorzystne wydarzenia makroekonomiczne.


Wszystkie aktualizacje produktów, ulepszenia i ręczne aktualizacje wskaźników i danych są zapisywane w naszym changelogu zmian w celach informacyjnych.

Wpadnij i śledź nas na Twitterze

Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.